Garantiebepalingen

Garantiebepalingen

 1. Fiets-exclusief garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van het betreffende product.
 3. De garantie is niet overdraagbaar.
 4. De door Fiets-Exclusief op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om Fiets-Exclusief aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Garantieperiode

Producten worden gedurende 2 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten, tenzij anders aangegeven door de fabrikant.

Garantieomvang

 1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Fiets-Exclusief is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Fiets-Exclusief worden gerepareerd dan wel worden vervangen.
 2. Kosten van transport van en naar Fiets-Exclusief komen voor rekening van de consument, tenzij er door Fiets-Exclusief is geconstateerd dat er sprake is van garantie, dan worden de transportkosten vergoed.
 3. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel niet meer leverbaar is, dan zorgt Fiets-Exclusief voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Indienen garantieverzoek

Claims onder deze garantie dienen, onder aanbieding van het betreffende product en een geldig aankoopbewijs, ter inspectie te worden aangeboden bij Fiets-Exclusief. Gemaakte kosten van derden worden door Fiets-Exclusief niet vergoed.

Aansprakelijkheid garantie

Een door Fiets-Exclusief gehonoreerde garantieclaim betekent niet dat Fiets-Exclusief ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Fiets-Exclusief strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Fiets-Exclusief betreffende gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Uitsluitingen garantie

 1. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, kettingen, zadels, kettingbladen, freewheelen, cassettes, bodies, kabels, remblokken, etc. wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.
 2. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
 • Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
 • Het product is niet conform de door fabrikant voorgeschreven instructies onderhouden;
 • Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;
 • Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van het betreffende product of zijn onjuist gemonteerd;

Bezorging fiets

Indien uw nieuwe fiets met schade en/of mankementen afgeleverd is dienen deze binnen 24u per e-mail kenbaar gemaakt te worden bij Fiets-Exclusief. Meldingen na 24u kunnen niet meer in behandeling worden genomen zijnde 'transportschade'.
Graag ontvangen we een beschrijving van de klacht en voor zover mogelijk inclusief foto en overzichtsfoto. Na ontvangst zal Fiets-Exclusief uw bericht in behandeling nemen en een passende oplossing aandragen.

Onderhoud

Fiets-Exclusief adviseert aangeschafte producten te onderhouden volgens de instructies van de betreffende fabrikant. Tijdig en vakkundig onderhoud geeft een langere levensduur en voorkomt problemen. Het nalaten van onderhoud kan leiden tot het verliezen van uw recht op garantie. Lees hier meer over het onderhoud aan de fiets.

Copyright © 2016 Magento. All rights reserved.